facebook

Spraak:  DE | FR | NL

Privacyverklaring

Gegevensbescherming

Inleiding

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in onze faciliteiten en diensten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. In alle Duitse kerkkantoren en -afdelingen zijn de bepalingen van de wet op de bescherming van kerkelijke gegevens (KDG) en andere verordeningen inzake de bescherming van kerkelijke en staatsgegevens van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we u informeren over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens op deze website.

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie verschaft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie met betrekking tot gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring, die u onder deze tekst aantreft.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website geschiedt door de website exploitant. Diens contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze it-systemen bij het bezoek van de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of de tijd waarop de pagina werd opgeroepen). De verzameling van deze gegevens geschiedt automatisch zodra u de website bezoekt.
Waartoe gebruiken wij uw gegevens?
Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden toegepast om uw gebruiksgedrag te analyseren.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om zonder kosten informatie over oorsprong, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft bovendien het recht, correctie, blokkeren of wissen van uw gegevens te eisen. Hiervoor en met andere vragen omtrent gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Verder heeft u het recht, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

Analyse-tools en tools van derde partijen

Bij het bezoek van de website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot uw persoon worden herleid. U kunt bezwaar indienen tegen deze analyse of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details hierover kunt u nalezen in onze privacyverklaring onder het kopje 'Modules van derden en analysetools'.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van bezwaar aantekenen zullen we u informeren in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring legt uit, welke gegevens wij verzamelen en waartoe wij deze gebruiken. Daarin wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lekken in de beveiliging kan vertonen. Een volkomen beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke dienst

De verantwoordelijke dienst voor de gegevensverwerking op deze website is:
Missionsgesellschaft vom Heiligen Geist e.V.
Knechtsteden 4
41540 Dormagen
Duitsland
Telefoon: +49 2133 869-100
E-mail: provincial@eurospiritains.org
Verantwoordelijke dienst is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Herroepen van uw instemming met de gegevensverwerking

Veel processen rondom gegevensverwerking zijn enkel met uw nadrukkelijke instemming mogelijk. U kunt een reeds verklaarde instemming altijd herroepen. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot het herroepen plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door het herroepen onaangetast.

Recht om bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthouder

In het geval van overtredingen m.b.t. de privacy heeft de betreffende persoon de mogelijkheid, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. De bevoegde toezichthouder in juridische privacykwesties is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst met toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw instemming of in navolging van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten uitvaardigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke dienst of persoon verlangt, dan gebeurt dit enkel voor zover het technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site maakt om wille van de veiligheid en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als site exploitant doet toekomen, een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van 'http://' in 'https://' en aan het slot-symbool in uw browserregel.
Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons doet toekomen, niet door derden worden meegelezen.

Inlichtingen, blokkeren, wissen

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong en ontvanger daarvan en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op correctie, blokkeren of wissen van deze gegevens. Hiervoor en met andere vragen omtrent persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclame-mails

Tegen gebruik van de in het kader van het verplichte impressum gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee bezwaar gemaakt. De exploitanten van de sites behouden zich nadrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongewenst toesturen van reclamemateriaal, bijv. door spam-mails.

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder voor gegevensbescherming benoemd.
Pater Michael Wegner
Knechtsteden 4
41540 Dormagen
Germany

Telefon: +49 2133 869 -149

E-mail: datenschutz@spiritaner.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe, ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser onthoudt.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'session-cookies'. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze zelf wist. Deze cookies stellen ons ertoe in staat, uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt, en u kunt cookies alleen in afzonderlijke gevallen toelaten, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar maken van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f van de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO). De website exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en verbeterde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies ter analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-log-bestanden

De provider van de sites verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch naar ons opstuurt. Dat zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostname van de computer die toegang maakt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen.
Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om een overeenkomst of aan een overeenkomst voorafgaande maatregelen te realiseren.

Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen doet toekomen, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u verstrekte contactgegevens voor het behandelen van de aanvraag en voor eventuele aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw instemming door.
De in het contactformulier verstrekte gegevens worden dus uitsluitend verwerkt op basis van uw instemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze instemming te allen tijde herroepen. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot het herroepen plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door het herroepen onaangetast.
De door u op het contactformulier vermelde gegevens blijven bij ons totdat u ons opdracht geeft, deze te wissen of uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens wegvalt (bijv. na afsluitende behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analyse-tools en reclame

Matomo (vroeger Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenaamde 'Cookies'. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt vóór het opslaan geanonimiseerd.
Matomo-cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze zelf wist.
Het opslaan van Matomo-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website exploitant heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruiksgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.
De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derde partijen. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door de software van uw browser navenant in te stellen; we willen er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt benutten.
Als u niet akkoord gaat met opslag en gebruik van uw gegevens, dan kunt u opslag en gebruik hier deactiveren. In dat geval wordt in uw browser een Opt-Out-cookie geplaatst, dat verhindert dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies wist, leidt dat er ook toe dat de Matomo Opt-Out-cookie word gewist. De Opt-Out moet bij opnieuw bezoeken van onze site weer geactiveerd worden.

6. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruikt van plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Als u een van onze met een YouTube-plugin uitgeruste sites bezoekt, wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server meegedeeld welke van onze sites u heeft bezocht.
Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, dan stelt u YouTube ertoe in staat, uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door zich uit te loggen uit uw YouTube-account.
YouTube wordt gebruikt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is de Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.
Als u een van onze met een Vimeo-plugin uitgeruste sites bezoekt, wordt een verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Daarbij wordt de Vimeo-server meegedeeld welke van onze sites u heeft bezocht. Bovendien krijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook wanneer u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de VS.
Als u bent ingelogd in uw Vimeo-account, dan stelt u Vimeo ertoe in staat, uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door zich uit te loggen uit uw Vimeo-account.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk, uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 
 

Zoeken

powered by webEdition CMS